Wednesday, March 20, 2013

Eesti Politsei organisatsioon,prokuratuur ja KAPO on kehtetu.

Vaata saadet:

Politseinike ja baariomanike tüli tooli pärast maksis üle miljoni krooni
27.02.2013


Selles saates:
1.KAPO ametnikud varastasid tooli-panid toime kuriteo.
Kuriteo sooritanud riigivõimuesindajad(riigiametnikud) on kehtetud.

§ 199.  Vargus

 (1) Võõra vallasasja äravõtmise eest selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
 (2) Sama teo eest, kui:
 1) teo objektiks on tulirelv, laskemoon, lõhkeaine või kiirgusallikas;
 2) teo objektiks on narkootiline või psühhotroopne aine või nende lähteaine;
 3) teo objektiks on suure teadusliku, kultuuri- või ajalooväärtusega ese;
 4) see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud varguse, röövimise või omastamise;
 5) see on toime pandud avalikult, kuid vägivalda kasutamata;
 6) see on toime pandud suures ulatuses;
 7) see on toime pandud grupi poolt;
 8) see on toime pandud sissetungimisega;
 9) see on toime pandud süstemaatiliselt –
karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.
[RT I 2008, 33, 199 - jõust. 28.07.2008] 

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui see on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, –
karistatakse kahe kuni kümneaastase vangistusega.
2.Politseinikud ja prokurör kuritarvitasid oma ametiseisundit-panid toime kuriteo. 
Kuriteo sooritanud riigivõimuesindajad(riigiametnikud) on kehtetud.

§ 310.  Ebaseaduslik süüdistuse esitamine

  Prokuröri poolt teadvalt süütule isikule süüdistuse esitamise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
[RT I 2004, 46, 329 - jõust. 01.07.2004] 

§ 288.  Ametiisiku mõiste
[RT I 2007, 13, 69 - jõust. 15.03.2007]

 (1) Ametiisik karistusseadustiku eriosa tähenduses on isik, kellel on ametiseisund riigi või kohaliku omavalitsuse asutuses või organis või avalik-õiguslikus juriidilises isikus, kui temale on pandud haldamis-, järelevalve- või juhtimisülesanded või varaliste väärtuste liikumist korraldavad või võimuesindaja ülesanded.
[RT I 2007, 13, 69 - jõust. 15.03.2007]
 (2) Ametiisik käesoleva seadustiku §-des 293–298 nimetatud kuritegudes on ka isik, kes juhib eraõiguslikku juriidilist isikut või tegutseb selle nimel või tegutseb teise füüsilise isiku nimel, kui tal on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud pädevus ja ülesanded ning tegu on toime pandud vastava juriidilise või füüsilise isiku majandustegevuse käigus.
[RT I 2007, 13, 69 - jõust. 15.03.2007]
 (3) Ametiisik käesoleva seadustiku §-des 293–2981 nimetatud kuritegudes on ka välisriigi ametiisik. Välisriigi ametiisik on nimetatud või valitud isik, kes täidab välisriigis või selle mis tahes tasandi haldusüksuses seadusandliku, täidesaatva või kohtuvõimu ülesandeid või kes täidab avalikku ülesannet välisriigi, selle haldusüksuse, avaliku asutuse või avaliku ettevõtja heaks, samuti avalik-õigusliku rahvusvahelise organisatsiooni teenistuja või esindaja, sealhulgas rahvusvahelise esinduskogu või kohtu liige.
[RT I 2008, 33, 200 - jõust. 28.07.2008]
 (4) Ametiseisundi kasutamiseks välisriigi ametiisiku poolt loetakse teo toimepanemist või selle toime panemata jätmist ametiseisundit kasutades sõltumata sellest, kas tegu kuulub ametiisiku pädevusse.
[RT I 2008, 33, 200 - jõust. 28.07.2008]

3.Eelpool kuritegudes osalenud isikute järelvalvajad samuti panid toime kuriteo.
jne. koorubki välja,et tervelt kaks organisatsiooni on kuritegelikud ehk kehtetud.

No comments: