Wednesday, March 20, 2013

Eesti Politsei organisatsioon,prokuratuur ja KAPO on kehtetu.

Vaata saadet:

Politseinike ja baariomanike tüli tooli pärast maksis üle miljoni krooni
27.02.2013


Selles saates:
1.KAPO ametnikud varastasid tooli-panid toime kuriteo.
Kuriteo sooritanud riigivõimuesindajad(riigiametnikud) on kehtetud.

§ 199.  Vargus

 (1) Võõra vallasasja äravõtmise eest selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
 (2) Sama teo eest, kui:
 1) teo objektiks on tulirelv, laskemoon, lõhkeaine või kiirgusallikas;
 2) teo objektiks on narkootiline või psühhotroopne aine või nende lähteaine;
 3) teo objektiks on suure teadusliku, kultuuri- või ajalooväärtusega ese;
 4) see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud varguse, röövimise või omastamise;
 5) see on toime pandud avalikult, kuid vägivalda kasutamata;
 6) see on toime pandud suures ulatuses;
 7) see on toime pandud grupi poolt;
 8) see on toime pandud sissetungimisega;
 9) see on toime pandud süstemaatiliselt –
karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.
[RT I 2008, 33, 199 - jõust. 28.07.2008] 

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui see on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, –
karistatakse kahe kuni kümneaastase vangistusega.
2.Politseinikud ja prokurör kuritarvitasid oma ametiseisundit-panid toime kuriteo. 
Kuriteo sooritanud riigivõimuesindajad(riigiametnikud) on kehtetud.

§ 310.  Ebaseaduslik süüdistuse esitamine

  Prokuröri poolt teadvalt süütule isikule süüdistuse esitamise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
[RT I 2004, 46, 329 - jõust. 01.07.2004] 

§ 288.  Ametiisiku mõiste
[RT I 2007, 13, 69 - jõust. 15.03.2007]

 (1) Ametiisik karistusseadustiku eriosa tähenduses on isik, kellel on ametiseisund riigi või kohaliku omavalitsuse asutuses või organis või avalik-õiguslikus juriidilises isikus, kui temale on pandud haldamis-, järelevalve- või juhtimisülesanded või varaliste väärtuste liikumist korraldavad või võimuesindaja ülesanded.
[RT I 2007, 13, 69 - jõust. 15.03.2007]
 (2) Ametiisik käesoleva seadustiku §-des 293–298 nimetatud kuritegudes on ka isik, kes juhib eraõiguslikku juriidilist isikut või tegutseb selle nimel või tegutseb teise füüsilise isiku nimel, kui tal on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud pädevus ja ülesanded ning tegu on toime pandud vastava juriidilise või füüsilise isiku majandustegevuse käigus.
[RT I 2007, 13, 69 - jõust. 15.03.2007]
 (3) Ametiisik käesoleva seadustiku §-des 293–2981 nimetatud kuritegudes on ka välisriigi ametiisik. Välisriigi ametiisik on nimetatud või valitud isik, kes täidab välisriigis või selle mis tahes tasandi haldusüksuses seadusandliku, täidesaatva või kohtuvõimu ülesandeid või kes täidab avalikku ülesannet välisriigi, selle haldusüksuse, avaliku asutuse või avaliku ettevõtja heaks, samuti avalik-õigusliku rahvusvahelise organisatsiooni teenistuja või esindaja, sealhulgas rahvusvahelise esinduskogu või kohtu liige.
[RT I 2008, 33, 200 - jõust. 28.07.2008]
 (4) Ametiseisundi kasutamiseks välisriigi ametiisiku poolt loetakse teo toimepanemist või selle toime panemata jätmist ametiseisundit kasutades sõltumata sellest, kas tegu kuulub ametiisiku pädevusse.
[RT I 2008, 33, 200 - jõust. 28.07.2008]

3.Eelpool kuritegudes osalenud isikute järelvalvajad samuti panid toime kuriteo.
jne. koorubki välja,et tervelt kaks organisatsiooni on kuritegelikud ehk kehtetud.

Friday, March 15, 2013

Kuressaare Noorte Huvikeskuse tase

Tegin postituse noorte seinale,saame näha kaua see seal püsib.

Noorte sein:
https://www.facebook.com/JogevaNoortepeod 
 Minu postitus seal:
Elagu karskuspeod! Esimeses Eesti Vabariigis olid karskuspeod au sees ja populaarsed.Ainult karskuspeolt on võimalik leida endale karske partner jne.
Selge on ju too,et kui peetakse karskuspidusid siis sellega ennetatakse ka narko tarvitamist.Alkohol hävitab ajurakke ja need väljuvad urineerimisel.
Kellel soovi see urineerigu terviseks omi ajurakke:))) Alkoholivabal Hiiu Folgil mängiti rahulikku muusikat ja hoiti loodust:


http://publik.delfi.ee/news/muusika/alkoholivabal-hiiu-folgil-mangitakse-rahulikku-muusikat-ja-hoitakse-loodust.d?id=64544652


 See tolkam kirjutas mulle:

 Imre Mihhailov
Teie postitused Jõgeva Noortepidude kommuunis on kustutatud, kuna tegemist on mitte teemaliste postitustega ning on loetud spämmiks. Korduse puhul Teid ka blokeeritakse.

Energiaühistu ehk ühistuline ettevõtlus ei looda selleks, et kasumit jahtida sama moodi kui kommertsettevõtluses.

Paul Lepp Energiaühistu ehk ühistuline ettevõtlus ei looda selleks, et kasumit jahtida sama moodi kui kommertsettevõtluses. Ühistu idee seisneb õiglases kohtlemises, kus ühistu liikmed on omanikena võrdsed olenemata tema rahalisest panusest, ehk hääleõiguslikult on igal liikmel üks hääl ja kasum jagatakse võrdselt.
Mõeldamatu on, et ostes või tootes ise endale energiat, lisame sellele kasumimarginaali.
Kuidas energiaühistu kasumit teenib? Sama moodi nagu kommertsettevõtlus, aga alles siis, kui energiat on enam kui tema liikmeskond vajab. Sel juhul kehtivad kommertsettevõtluse reeglid - turuhind, mis sisaldab kasumimarginaali.
Õiglase kohtlemise põhimõte seisneb ka selles, et kogu ühistu tegevus alates tegijatest, rahalistest liikumistest kuni aruandluseni on absoluutselt avalik, samuti kontroll tegevuse üle.
 

Elektri vaba turg takistab odava elektri ostmist...

Vene elekrit piirav kokkulepe sai allkirjad

http://uudised.err.ee/index.php?06274840

Wednesday, March 13, 2013

https://www.facebook.com/groups/530502026981377

10. märtsil 2013 toimus E-Energia OrgGrupi esimene koosolek. Osales 12 liiget.

TEADAANNE

10. märtsil 2013 toimus E-Energia OrgGrupi esimene koosolek. Osales 12 liiget.

Alljärgnevalt anname lühikokkuvõtte kõneldust.
...
Energiaühistud on edukalt tegutsenud aastakümneid nii Euroopas kui USA-s, seega pole me esmaavastajad, kuid me soovime luua kõigist senistest erineva energiaühistu.

Meie energiaühistu ei ole regionaalne – selle “büroo” asub internetis, ühistu omanikeks saavad aga olla ainult Eesti Vabariigi kodanikud, olenemata sellest, millises riigis nad elavad.

Loodava energiaühistu eesmärgid on osta-müüa iseendale otse elektrienergiat Nord Pool Spot elektribörsilt, käivitada lähitulevikus väikesed elektri- ja soojusenergiatootmisüksused ja luua nende ümber kohaliku ettevõtluse, tegeledes seeläbi mitte ainult elektrienergiaga, vaid ka tööhõive küsimuste ja liikmetele igakuise elatisraha ehk omanikutulu tagamisega.
Vastavalt arenguvõimekusele loome energiaühistu juurde edaspidi ka muid olulisi ühistuid.
Alustati töörühmade loomist: põhikirja ja asutamislepingu, asutamiskoosoleku, Nord Pool Spoti ja Eleringiga koostöö tegemise, IT, meedia jt töörühmad.

Meie eesmärk on saada energiaühistu liikmeskonnaks kogu teadlik Eesti Vabariigi kodanikkond. Energia kuulub inimese PARATAMATUTE VAJADUSTE hulka, seda ei tohi keegi kasutada inimestega manipuleerimiseks, rikastumiseks ega võimu kuritarvitamiseks. Loodav energiaühistu hakkab toimima õiglase kohtlemise põhimõttel.
 
Paul Lepp Energiaühistu ehk ühistuline ettevõtlus ei looda selleks, et kasumit jahtida sama moodi kui kommertsettevõtluses. Ühistu idee seisneb õiglases kohtlemises, kus ühistu liikmed on omanikena võrdsed olenemata tema rahalisest panusest, ehk hääleõiguslikult on igal liikmel üks hääl ja kasum jagatakse võrdselt.
Mõeldamatu on, et ostes või tootes ise endale energiat, lisame sellele kasumimarginaali.
Kuidas energiaühistu kasumit teenib? Sama moodi nagu kommertsettevõtlus, aga alles siis, kui energiat on enam kui tema liikmeskond vajab. Sel juhul kehtivad kommertsettevõtluse reeglid - turuhind, mis sisaldab kasumimarginaali.
Õiglase kohtlemise põhimõte seisneb ka selles, et kogu ühistu tegevus alates tegijatest, rahalistest liikumistest kuni aruandluseni on absoluutselt avalik, samuti kontroll tegevuse üle.
 

Hoiu-laenuühistute menu kasvab


http://www.epl.ee/news/majandus/hoiu-laenuuhistute-menu-kasvab.d?id=65508914

Hoiu-laenuühistu eesmärk ei ole kasumi saamine, vaid oma liikmetelt rahaliste hoiuste vastuvõtmine ja oma liikmetele laenude andmine.

http://eestielu.delfi.ee/eesti/raplamaa/kehtna/elu/kehtna-hoiu-laenuuhistu-vaikepank-eestimaisel-kapitalil.d?id=65700460

Thursday, March 7, 2013

Jätk loole 14 aastane neeger ehitas tuuliku


SXSW: Check out artist Paul Pope's new poster for documentary 'William and the Windmill' -- EXCLUSIVE IMAGE AND VIDEOhttp://insidemovies.ew.com/2013/03/06/sxsw-william-and-the-windmill-paul-pope/

Ventiil räägib auru väljalaskmisest,ise on nendega ühes paadis.


Mari-Liis Jakobson: Eesti poliitika tühja mikrolaineahju sündroom (5)
http://uudised.err.ee/index.php?06273819


Ventiilid on isikud kes tegelevad rahva auru väljalaskmisega,nad pööravad rahva tähelepanu oluliselt mitteolulisele. Selle tarbeks nad teevad ajupesu,korraldavad miitinguid,organiseerivad organisatsioone mis elaeski ei teeni rahva huve jne.

Kuna Mari-Liis Jakobson ei paku lahendusi siis ta on ise samuti ventiil...ise kirjutab pika loo auru väljalaskmisest...ta justkui tunneb muret rahva pärast aga samas vilistab vaid teiste muredele...ta sedasi ventileerib...

Rahva auru lastakse välja sel eesmärgil,et rahvas jätkaks tööd tegemast kolmesajase palga eest....Selleks,et tagada igale eestlasele kodu metsa serval ja töö ning rikas elu selleks tuleb üle minna ühistupõhisele haridusele ja majandusele.
Ühistuliikumine kui demokraatia alus...
Vaadake Soomet - enamus meile tuntud kaubamärke on hoopis ühistud:
http://www.pellervo.fi/ - sealjuures kuulub Soomes ühistutesse 7 miljonit liiget (keskmine soomlane kuulub korraga mitmesse ühistusse).
http://elektritsaabtasuta.blog​spot.ie/2012/06/elagu-uhistupo​hine-haridus-ja-majandus.html

Minu visioon Eesti tulevikust.

http://elektritsaabtasuta.blog​spot.ie/2012/06/minu-visioon-e​esti-tulevikust.html

Arstirohi Eestimaal valitseva vaesuse vastu on leitud:
http://elektritsaabtasuta.blog​spot.ie/2012/08/imf.html


Minu arvates eesti rahvuse püsimajäämine ja kosumine sõltub ökokülade loomisest ja nende elujõulisusest:
Hästi ilus ja südamlikus esituses ülevaade erinevatest maailma ökoküladest - mudelitest, mis on tõeliselt näidanud jätkusuutliku elu võimalikkust:
http://www.youtube.com/watch?f​eature=player_embedded&v=MtNjZ​aXDGqM
Põgus ülevaade ökoküladest:
http://elektritsaabtasuta.blog​spot.com/2011/11/pogus-ulevaad​e-okokuladest.html
Ökokogukonna ja küla erinevused
http://www.riigikogu.ee/rito/i​ndex.php?id=16142
Kogukonna liikmed on välja astunud nõiaringist, kus “peab rohkem raha teenima, sest vaja on tarbida, et õigustada endale oma orav-rattas-üle-töötamise elustiili”:
http://elektritsaabtasuta.blog​spot.ie/2012/07/kogukonna-liik​med-on-valja-astunud.html

Sunday, March 3, 2013

Vanapaberist seinakrohvi meisterdamise töötuba


Hei Loodudehituse sõbrad! 
Tulemas on vanapaberist seinakrohvi meisterdamise töötuba ja seda juba 9.märtsil. Siin pildil ka täpsem info. 
Tere tulemast registreeruma (kohtade arv on piiratud!).
Kohtumiseni Koordi külas.
https://www.facebook.com/kogukonnad

Tartu Hoiu-laenuühistu: Kuidas oleks kullahoiusega?

https://www.facebook.com/yhistu

"Mis on kogukond, kuidas luua kogukondlikku väärtust ja muuta oma küla või ühenduse tegevus kogukondlikumaks?"


Kutse infopäevale! "Mis on kogukond, kuidas luua kogukondlikku väärtust ja muuta oma küla või ühenduse tegevus kogukondlikumaks?" 3. märtsil kl 10.30 - 15.30 Viikingite külas. Tutvustame teoorias ja praktikas kogukondlikku liikumist Eestis ja rahvusvaheliselt, kogukonna 4 tahku ja Gaia Haridusprogrammi kui kogukondliku eluviisi õppesüsteemi. Juhendajateks Toomas Trapido, Aale-Triinu Sonn ja Ave Oit. Täpsem info:
http://lilleoru.ee/?module=news&id=5493&set_design=2

Paavo Eensalu:Ka Ida-Virumaal on mõned tühjaks jäänud linnad.. Mõtteainet:

http://www.trueactivist.com/gab_gallery/medieval-spanish-ghost-town-becomes-self-sufficient-ecovillage/

Saturday, March 2, 2013

Küta tuba öisel ajal päikesepaneelidega.

Hispaania toodab elektrienergiat
PÄIKESEPANEELIDEGA ÖISEL AJAL:
Spain produces solar energy at night
http://www.evworld.com/news.cfm?newsid=25922


Samahästi kuis nad toodavad elektrit saab kütta maja.
Oma maja tarbeks pole vaja nõnda suurt päikesepaneelide parki.
Piisab kui kasutada õllepurkidest päikesepaneele mis kütavad õhku ja nende abil kütta soola kuumaks.Sool akumuleerub kuumuse ja öösel kütab maja.


Noored ehitasid õllepurkidest päikesepaneeli õhu kütmiseks: Lauri Leis, Madis Tisler, Margus Sammelsaar ja Ardi Teder
http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=41525

Õllepurkidest päikesepaneel talvisel ajal kütab -3 °C  +62 °C peale:

The outside temperature was -3 °C and more than half m3/min of warmed air was streaming out from the heater. Its temperature was +62 °C.

The outside temperature was -3 °C and more than half m3/min of warmed air was streaming out from the heater. Its temperature was +62 °C. I was calculating from the measured data around 700 watts. If I put the +/- 5% of tolerance into the rounding error of the displays, even the 736 W result could have been calculated.

This is precisely 1 horsepower!!!

Naised oskavad toa õhku kütta päikese abil.Vaata seda klippi,rootslanna ehitab päikesepaneeli: