Thursday, November 8, 2012

Tulevikumaja – nullenergia maja ideedelahenduse võistluse tingimused

http://www.tallinnatv.eu/index.php?id=3492

http://www.tallinn.ee/energiapaev-2012


Tulevikumaja – nullenergia maja ideedelahenduse võistluse tingimused
(kinnitatud Tallinna Keskkonnaameti juhataja  09. oktoobri 2012 käskkirjaga nr 1-1/36)
1. Võistluse korraldaja
Võistluse korraldab Tallinna Keskkonnaamet koostöös SA-ga Keskkonnakogu iga-aastase Tallinna Energiapäeva raames.
2. Taust
Tallinna linna arengukava üks peamisi eesmärke on Tallinna linnakeskkonna kvaliteedi tõstmine:
Tallinna linna arengukava 2009 - 2027 5. PEAEESMÄRK: kodu, tööd ja puhkust säästvalt ühendav ning väärtustav tallinlane —hubase, inspireeriva ja keskkonnasäästliku linnaruumiga Tallinn. AE 5.5 Looduskeskkonna hea seisund ning säästlik loodusressursside kasutus.
Tallinna Keskkonnahariduse arengukava 2008-2014 meede 2, p.2.1.1 sätestab linnaelanike keskkonnateadlikkuse pideva suurendamise tagamise vajadust säästliku energia­kasutuse propageerimise abiga.
Euroopa Parlament võttis 12.02.2011 vastu uue hoonete energiatõhususe õigusakti, mis aitab tarbijatel vähendada energiaarveid ja EL-il tervikuna saavutada kliimamuutuste eesmärk vähendada 2020. aastaks energiakasutust 20 protsendi võrra. 
Hoonete energiakulud moodustavad 40 protsenti EL-i energia kogutarbimisest, olles sellega Euroopas suurimaks emissiooniallikaks. Hoonete energiatõhususe parandamine aitab seega saavutada CO2 emissioonide vähendamise eesmärke.
3. Eesmärk
Võistlustööna tuleb esitada eramu eskiisprojekt, mille eesmärgiks on välja pakkuda ideelahendus energiasäästlikust, mugavast ja tervislikust tulevikumajast — nullenergiaga majast, mille ökoloogiline jalajälg on väike, mis on hea sisekliimaga ja negatiivse mõjuta keskkonnale, juurutades sellega keskkonnasõbraliku mõtteviisi ja säästvate tehnoloogiate kasutamist ehitusvaldkonnas ning tekitades huvi energiasäästlike majade projekteerimise suhtes. Eramu ruumiprogramm on vaba kuid hoone tuleb projekteerida leibkonnale, mis koosneb vähemalt vanematest ja kahest lapsest.
4. Eramu tuleb projekteerida selliselt, et ta on:
-  energiatõhus;
-  hea sisekliimaga;
- sobiv erivajadustega inimestele (universaalne disain).
ning  ehituskonstruktsioonides nähakse ette võimalikult palju:
-  keskkonnasõbralikke ehitus- ja viimistlusmaterjale;
-  kohalikke ehitusmaterjale;
-  taaskasutatavaid ehitusmaterjale.
5. Žürii
Žürii esimees:            
Endrik Mänd, Tallinna linna peaarhitekt
 Žürii liikmed:            
Erlend Arge, arhitekt, Peil Projekt OÜ
Kirsti Matikainen, arhitekt, VELUX Eesti OÜ
Reio Avaste, arhitekt, Avaste Arhitektuuribüroo OÜ
Relo Ligi, Tallinna Keskkonnaameti juhataja asetäitja
Arvo Sarapuu, Sihtasutuse Keskkonnakogu nõukogu esimees
Tõnu Laigu, EAL aseesimees
Žürii sekretär:
Stella Shaumyan, projektijuht, Tallinna Keskkonnaamet
Žürii on otsustusvõimeline ka siis, kui üks žürii liikmetest ei saa ettenägematutel põhjustel (haigus vms) töös osaleda. Hääleõigus on žürii liikmetel. Vajaduse korral on žüriil õigus küsida ja juhinduda ekspertide arvamustest. Ekspert on erialaspetsialist, kellelt žürii palub mingis aspektis hinnangut, eksperdil ei ole hääleõigust. Žürii otsus on lõplik ega kuulu vaidlustamisele.
Žürii ekspert: Teet Tark, Hevac OÜ, juhataja
6. Konkursi preemiad
SA Keskkonnakogu poolt:
Esimene preemia        - 3000.- eurot 
Teine preemia            - 1500.- eurot 
Kolmas preemia         - 1000.- eurot
VELUX Eesti OÜ poolt:
Eripreemia      - 1000.- eurot
Žüriil on õigus preemiaid muuta ja preemiasummasid ümber jagada. Korraldajatel on õigus lisada täiendavaid eripreemiaid.
7. Konkursi vorm
Konkurss on avalik, üheetapiline ja anonüümne. 
8. Konkursist osavõtuõigus
Konkursist tohivad osa võtta üksikisikud või meeskonnad, mille vähemalt üks liige on arhitektuuri, disaineri või maastikuarhitektuuri eriala tudeng. Tudengistaatust peab tõendama üliõpilaspileti koopiaga.
9. Nõuded esitatavale võistlustööle
Töö tuleb esitada kõvadel planšettidel suurusega A1. Planšette võib esitada maksimaalselt 3 tükki.
Planšettidel esitada:
-   vaated, plaanid, lõiked M 1:50
-   olulisemad detailid
- seletavad skitsid, skeemid, simulatsioonid, fotomontaažid ja tekstiline kirjeldus vastavalt vajadusele.
Kogu esitatud materjal esitada ka elektroonilisel andmekandjal. Failiformaadid PDF ja JPG.
10. Osavõtukeel
Konkursi keel on eesti keel.
11. Osavõtukeeld
Ideelahenduse võistlusest ei tohi osa võtta komisjoni esimees, liikmed, eksperdid ja isikud, kes on osalenud võistluse ettevalmistamisel ning samade isikute äripartnerid ning abikaasad, esimese ja teise astme sugulased.
12. Anonüümsuse tagamine
Võistlus on anonüümne ja märgusõnaline. Kõik üksikud joonised, muud materjalid ja seletuskiri peavad olema varustatud märgusõnaga (embleem või numbrikombinatsioon ei ole lubatud).
13. Tööde vormistamine ja esitamine
Ideelahenduse võistluse töö esitatakse ühes kinnises, ilma väliste eraldusmärkideta pakendis pealkirjaga „Tulevikumaja – nullenergia maja ideedelahenduse võistlus“
Pakendisse tuleb lisada kaks märgusõnaga varustatud kinnist ja läbipaistmatut ümbrikku: ühes ümbrikus märkega “Nimekaart” esitatakse töö tegijate nimed, aadressid ja telefonid, üliõpilaspileti koopia ning viide, kellele kuulub töö autoriõigus ning teine ümbrik, märkega “Aadresskaart”, peab sisaldama aadressi auhindamata tööde tagastamiseks.
Hindamisele ei lubata töid, mis ei ole esitatud tähtajaks.
14. Võistluse ajakava
Võistlus algab 09.10.2012
Võistlustööde esitamise tähtaeg 07.11.2012 kell 17:00 Eesti aja järgi.
Tulemuste avalikustamine hiljemalt 09.11.2012
Konkursi tulemused avaldatakse Tallinna linna koduleheküljel www.tallinn.ee/energiapaev-2012 ja Sihtasutuse Keskkonnakogu veebilehel www.keskkonnakogu.eu
15: Võistlustööde esitamine
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 07.11.2012
  • Tööd tuleb tuua esitamise päeval hiljemalt kell 17.00 Tallinna Keskkonnaameti infolauda aadressil Harju 13.
  • Töid võib saata posti või kullerteenusega. Saadetud võistlustööl peab olema hiljemalt võistluse tähtajana märgitud kuupäeva postitempel.
Postiaadress:
Tallinna Keskkonnaamet
Harju 13
10130 Tallinn.
16. Küsimuste esitamine
Võistlusest osavõtjad võivad esitada küsimusi kuni 05.11.2012 aadressil Stella.Shaumyan [ät] tallinnlv.ee
17. Võistluse tingimuste väljastamine
Võistluse tingimused on allalaetavad Tallinna linna veebilehelt www.tallinn.ee/energiapaev-2012 ja Sihtasutuse Keskkonnakogu veebilehelt www.keskkonnakogu.eu
18. Võistlustööde hindamine
Žürii hindab töid lähtuvalt idee kandvusest, praktilisusest, stiilsusest, aktuaalsusest ja teostatavusest. Žürii otsus protokollitakse. Protokoll avalikustatakse.
19. Omandiõigus ja autoriõigused
Peakorraldaja saab õiguse võistlustöid avalikult eksponeerida. Tööde autoritele jäävad nende isiklikud ja varalised autoriõigused ning omandiõigus.
20. Võistluse lõpetamine
Võistlus lõpeb tulemuste avalikustamisega hiljemalt 09.11.2012.
21. Võistlusele järgnev tegevus: Kõik võistlusele saabunud tööd eksponeeritakse Tallinna linnavalitsuse infosaalis või muudes eksponeerimisele sobivates kohtades. Korraldajal ei kohustust võistlustööde põhineva projekti tellida ja koostada.
Koostaja:
Stella Shaumyan, projektijuht, keskkonnaprojektide ja –hariduse osakond, tel             6 404 287      Stella.Shaumyan [ät] tallinnlv.ee
Mõned ideed inspiratsiooniks:
Madalaenergia- ja liginullenergiaeramu juhendist (esitlus) Teet Tark Hevac OÜ juhataja, žürii ekspert

Viimati muudetud: 31.10.2012

No comments: